Tady je informační proužek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží (dále jen „Smlouva“) uzavírané s kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.domarketu.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u www.food-raw.cz zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.food-raw.cz možný.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je www.food-raw.cz archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.4. Dodavatel může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Dodavatel informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.food-raw.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 

 1. Uzavření Smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem

2.1. Dodavatel na internetovém portálu www.food-raw.cz prodává zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

 

2.3. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči dodavateli, a proto zaručuje následující:

 1. a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.food-raw.cz takové zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
 3. c) veškeré údaje, které poskytuje dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 4. d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
 5. e) se před zahájením užívání internetového portálu www.food-raw.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
 6. f) zboží na internetovém portálu www.food-raw.cz nekupuje pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 100,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP. Váhový limit na objednávku je 32 kg.

2.5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník portálu www.food-raw.cz kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Portál www.food-raw.cz neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.6. Portál www.food-raw.cz je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupní smlouva mezi dodavatelem a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za dodavatele předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.8. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu může být Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad by byl Zákazníkovi zaslán na jeho emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

2.9. Dodavatel je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je dodavatel oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.10. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.domarketu.cz

2.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

 1.  Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.food-raw.cz, její změna je možná pouze, pokud se dodavatel ozve telefonicky nebo emailem Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.food-raw.czv nejpozději do 8 hod. od odeslání objednávky, a to po vyplnění a zaslání Reklamační formuláře. V den doručení může Zákazník změnit pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu, pokud platil předem na účet dodavatele.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud dodavatel zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je dodavatel oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

 

 1. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu dodavatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je dodavatel oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Dodavatel neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za dodavatele předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě nebo prostřednictvím dopravní společnosti, která mu jej za dodavatele předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy dodavateli telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.domarketu.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy).Vše společně s reklamačním formulářem. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, maso nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že dodavatel je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je dodavatel oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

 

 1. 6.Cena nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu nákupu za dopravu trvanlivých potravin: zákazník je může uhradit buď bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány COMGATE ,hotově dopravci při převzetí nebo převodem na účet dodavatele(dále jen „Kauce“). Cena dopravy je uvedená v sekci DOPRAVA a PLATBA.

6.2. Cena Nákupu je splatná nejpozději při předání zboží z Objednávky. Závazek zákazníka k úhradě ceny nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet nebo uhrazením dopravci dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. Dodavatel vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu zákazníka nebo v tištěné podobě v zásilce.

6.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce.Tato cena je přičtena v druhém kroku objednávky.

6.5. Jakákoliv jiná změna bude vždy zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

 

 1. 7.Odpovědnost a záruky

7.1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel tak odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady.

7.2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u dodavatele, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, kdy právo uplatnil.

7.3. Dodavatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

 

7.5. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a dodavatel dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně dodavatele vyřídit, bude o tom zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky anebo prostřednictvím e-mailu, který zákazník uvede v objednávce jako kontaktní.

 

 1. 8.Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal.

 

 1. 9.Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

9.2. Dodavatel si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

9.3. Dodavatel si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 

 1. 10.Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.domarketu.cz (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.domarketu.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.domarketu.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.domarketu.cz. Internetový portál www.domarketu.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.domarketu.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.domarketu.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.domarketu.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.domarketu.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.domarketu.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí dodavatele,který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu je nezávadný.

10.7. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.domarketu.cz

10.8. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. 11.Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Jak dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci GDPR. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 1. 12.Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. 13.Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.domarketu.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a dodavatelem je místně příslušným soudem soud podle sídla dodavatele.

13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a dodavatelem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

13.3. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

 1. 14. Kontaktní údaje zákaznické podpory:
 • Internetový portál/e-shop: www.food-raw.cz

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na cvcdkpv@gmail.com.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.03.2021

 

PROVOZOVATEL:

Mgr. Jitka Vašková

Sokolská třída 422/47,

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 733 48 589

tel.: 605837780

email: cvcdkpv@gmail.com